banner1

Senagat sowadyjyny özleşdirmäge üns beriň

banner2

Köp telekeçiler
bütin dünýäde saýlaýarlar

biz hakda

Has giňişleýin habar beriň

“HiGONO”, “” okary ”“ Barmak ”“ Dyngysyz ”sözleriniň birleşmegi bilen, markany alamatlandyrýan üç söz, elmydama dünýädäki ulanyjylar üçin ajaýyp önümçilik önümlerini getirmäge çalyşar.
“Doňdurma güýji azalmaýar, başlangyç ýadro” markasy düşünjesine eýerip, HiGONO 30 ýyl bäri daşky gurşawy goramak sowadyjy enjamlara ünsi jemledi, ulanyjylaryň merkezi hökmünde ulanylyş ssenarisini we ýokary derejeli derejeli önümçilik.Häzirki wagtda “HiGONO” gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirýän senagat sowadyjy.ation markasyna öwrüldi.

Bu markada ajaýyp tehniki işgärler topary bar, senagatlaşma kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin gözleg we ösüşe maýa goýmagy dowam etdirýärler we H Series ýapyk sowadyş diňi, H seriýaly bugarmak, HGN seriýaly nurbat bölümi ýaly ýokary tehnologiýaly önümleri satuwa çykardylar we global kärhana ulanyjylary tarapyndan tassyklandy.

hakda

önüm

 • Coapyk sowadyjy diň
 • Buglaýjy kondensator
 • Buraw kondensat bölümi
 • Buraw parallel kondensat bölümi

Esasy waka

Has giňişleýin habar beriň

Habarlar

Has giňişleýin habar beriň

 • Kondisioner sowuk ammar bilen täze saklaýan sowuk ammar arasynda näme tapawut bar? Ulanylanda bellemeli zatlar

  Miwe we gök önümler kooperatiwleriniň köpüsi, şetdaly ýaly möwsümleýin miwelerini we gök önümlerini saklamak üçin howa şertli sowuk ammar gurmak üçin sowuk ammar gurýarlar, ony howa şertli sowuk ammarda saklamaly, ýogsam şetdaly saklamagyň wagty gaty gysga bolar, içinde ...

 • Gytaklaýyn bugarýan sowadyş näme

  Gytaklaýyn bugarýan sowadyş tehnologiýasy (IEC) bugarýan sowadyş üçin özboluşly sowadyş usulydyr.Tehnologiýa maglumat merkezine ulanylanda, ikinji derejeli howa esasan açyk pes temperaturaly arassa howa we esasy howa esasan ýylylyk gaýdýan howa ...

 • Bugly sowadyş näme

  Içerki ykdysadyýetiň üznüksiz ösmegi we ylmy we tehnologiki derejäniň yzygiderli gowulaşmagy bilen merkezi kondisioner kem-kemden müňlerçe hojalyga girdi.Şeýle-de bolsa, irki merkezi kondisioner tehnologiýasy sebäpli ...